Regulamin

DEFINICJE

 • Usługodawca - Rationale sp. z o.o. z siedzibą Warszawie pod adresem al. Niepodległości 129/19, 02-570 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000727138, NIP : 5213822119, REGON : 369940533, o kapitale zakładowym 5.000,00 wpłaconym w całości
 • Regulamin - niniejszy regulamin
 • Serwis - serwis internetowy Bonder działający pod adresem internetowym https://www.bonder.app, prowadzony przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
 • Właściciel Konta - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Rejestracji Konta w Serwisie. Właściciel Konta odpowiada za treści wprowadzane przez Użytkownika
 • Konto - zbiór zapisanych danych i indywidualnych ustawień Użytkownika przechowywanych przez Usługodawcę umożliwiający Usługodawcy świadczenie Usługi. Dostęp do Konta umożliwia Panel Użytkownika
 • Użytkownik - osoba, która administruje Kontem za pomocą Panelu Użytkownika po założeniu i aktywowaniu Konta w Serwisie. Użytkownik może być Właścicielem Konta lub administrować Kontem z jego upoważnienia
 • Rejestracja - jednorazowa czynność dokonywana za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, polegającą na utworzeniu Konta przez Użytkownika
 • Panel Użytkownika - strona Serwisu wymagająca podania Loginu i Hasła przez Użytkownika, pozwalająca Użytkownikowi na modyfikowanie Danych Publicznych i ustawień Konta
 • Login - adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie
 • Hasło - ciąg znaków zdefiniowany przez Użytkownika i przypisany do Loginu. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Serwisu przez Użytkownika
 • Usługa - usługa publicznego udostępniania Danych Publicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Odczyt i pobranie Danych Publicznych możliwy jest po podaniu prawidłowego Identyfikatora Danych na jednej ze stron Serwisu
 • Dane Publiczne - zbiory danych dobrowolnie zdefiniowanych w ramach Konta przez Użytkownika w Panelu Użytkownika, które Usługodawca udostępnia na stronach Serwisu w ramach świadczenia Usługi. Zakres i sposób udostępniania Danych Publicznych Użytkownik określa samodzielnie. Ze względu na charakter Usługi i komfort Klientów Użytkownika, Usługodawca wymusza na Użytkowniku podanie w Danych Publicznych imienia i nazwiska, których zadeklarowanie jest niezbędne do realizacji Usługi. Zapisywanie na Koncie danych osób innych niż Użytkownik wymaga od Właściciela Konta zgody tych osób na wykorzystanie ich danych w ramach realizacji Usługi przez Usługodawcę. W przypadku braku takiej zgody, odpowiedzialność za ich udostępnianie ponosi Właściciel Konta
 • Identyfikator Danych - unikalny ciąg znaków przypisany do Danych Publicznych, który pozwala innym osobom na odczyt i pobranie Danych Publicznych za pośrednictwem stron Serwisu
 • Klient Użytkownika - osoby, które z woli Użytkownika otrzymały Identyfikator Danych w celu odczytu i pobrania udostępnionych Danych Publicznych przez jedną ze stron Serwisu. Klient Użytkownika nie musi posiadać Konta w Serwisie w celu uzyskania dostępu do Danych Publicznych
 • Odwiedzający - osoby odwiedzające strony Serwisu
 • Okres Próbny - okres trwający do dnia 2022-12-31, 23:59:59 GMT+0, w którym Usługodawca umożliwia prowadzenie Konta bez ponoszenia opłat
 • Okres Abonamentowy - okres działania Konta, za jaki Właściciel Konta wnosi Opłatę Abonamentową. Okres Abonamentowy wynosi 1 rok kalendarzowy od chwili zaksięgowania Opłaty Abonamentowej na koncie bankowym Usługodawcy, licząc od końca dnia. Np. zaksięgowanie opłaty 1 lutego 2021 o dowolnej godzinie ustawi ważność Konta do dnia 31 stycznia 2022 23:59:59 GMT+0
 • GMT - Greenwich Mean Time; czas uniwersalny Greenwich
 • Opłata Abonamentowa - opłata z tytułu posiadania Konta w Serwisie zgodna z Cennikiem
 • Cennik - oferta przedstawiająca ceny za prowadzenie Konta w Serwisie dostępna na stronach Serwisu
 • Dane Identyfikacyjne - dane zdefiniowane przez Użytkownika wykorzystywane przez Usługodawcę w celu wystawienia Właścicielowi Konta faktury za świadczone Usługi:
  • 1. dla osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres korespondencyjny;
  • 2. dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – nazwa firmy, NIP, adres siedziby, adres korespondencyjny.
 • Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Właścicielem Konta a Usługodawcą w momencie Rejestracji. Rejestracja równoznaczna jest z akceptacją Regulaminu przez Właściciela Konta

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Właściciela Konta, a także definiuje zakres praw i obowiązków Usługodawcy oraz Odwiedzających, w tym Właściciela Konta, Użytkownika i Klientów Użytkownika.
 • 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Usługodawca.
 • 3. Za pomocą Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie, Usługodawca świadczy Usługę polegającą na udostępnianiu Danych Publicznych zadeklarowanych przez Użytkownika.
 • 4. Rodzaj i zakres Danych Publicznych oraz zakres ich udostępniania określa Użytkownik w Panelu Użytkownika.
 • 5. Dostęp do Konta mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do Konta sposób wskazany w Regulaminie.
 • 6. Dane Publiczne w zdefiniowanym przez Użytkownika zakresie mogą zostać odczytane i pobrane przez Odwiedzających po podaniu prawidłowego Identyfikatora Danych na stronach Serwisu.
 • 7. Właściciel Konta akceptuje fakt, że do Danych Publicznych mogą uzyskać dostęp osoby nieupoważnione, nie będące Klientami Użytkownika. Tym samym Właściciel Konta zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności prawnej w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.
 • 8. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu przez Właściciela Konta.
 • 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powierzenia bieżącej obsługi Serwisu stronie trzeciej.
 • 10. Minimalne wymagania sprzętowe urządzenia Użytkownika, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu to procesor 1000 MHz, 512 MB pamięci RAM, podłączenie do internetu oraz przeglądarka obsługująca pliki Cookie, wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript.
 • 11. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia stabilnej i bezpiecznej transmisji danych między urządzeniami nawiązującymi połączenia z Serwisem.
 • 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia sprzętowe po stronie Użytkownika i Odwiedzającego, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Serwisu.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW UŻYTKOWNIKA

 • 1. Klient Użytkownika korzystając z Serwisu akceptuje postanowienia Regulaminu.
 • 2. Klient Użytkownika nie musi posiadać Konta w Serwisie w celu uzyskania dostępu do Danych Publicznych.
 • 3. Klient Użytkownika pobierając Dane Publiczne może podać adres e-mail, który umożliwi mu śledzenie zmian w Danych Publicznych wybranego Użytkownika. W przypadku dokonania zmian w Danych Publicznych przez Użytkownika, Klient Użytkownika otrzyma powiadomienie o tym fakcie na podany przez siebie adres e-mail.
 • 4. Podanie adresu e-mail przez Klienta Użytkownika jest dobrowolne.
 • 5. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystywania adresu e-mail Klienta Użytkownika wyłącznie w celu przesyłania powiadomień związanych z subskrybowanymi Danymi Publicznymi.
 • 6. Klient Użytkownika po podaniu adresu e-mail otrzyma na swoją skrzynkę pocztową odnośnik internetowy pozwalający na usunięcie jego adresu e-mail z listy subskrybentów Danych Publicznych Użytkownika. Wypisanie się z listy subskrybentów jest możliwe w dowolnym momencie.
 • 7. Usługodawca nie zachowuje adresu e-mail Klienta Użytkownika w razie wypisania się przez niego z listy subskrybentów Danych Publicznych Użytkownika.
 • 8. Usługodawca w odniesieniu do Klienta Użytkownika wykorzystuje pliki "Cookies" zgodnie z sekcją "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH" niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODWIEDZAJĄCYCH

 • 1. Odwiedzający korzystając z Serwisu akceptuje postanowienia Regulaminu.
 • 2. Usługodawca w odniesieniu do Odwiedzających wykorzystuje pliki "Cookies" zgodnie z sekcją "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH" niniejszego Regulaminu.

UTWORZENIE I UTRZYMANIE KONTA W SERWISIE

 • 1. Dostęp do Usług możliwy jest po Rejestracji Konta w Serwisie przez Właściciela Konta oraz po wniesieniu przez niego Opłaty Abonamentowej. Obowiązek wniesienia Opłaty Abonamentowej nie obowiązuje w czasie trwania Okresu Próbnego.
 • 2. Rejestracja Konta w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 • 3. Proces Rejestracji wymaga od Właściciela Konta podania adresu poczty elektronicznej oraz Hasła zgodnego z wymaganiami określonymi na stronach Serwisu.
 • 4. Na podany w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle wiadomość zawierającą odnośnik internetowy umożliwiający aktywację Konta w Serwisie. Do czasu aktywacji Konta dostęp do Panelu Użytkownika jest niemożliwy.
 • 5. W przypadku nieaktywowania Konta przez Właściciela Konta w ciągu 24 godzin od momentu Rejestracji, dane podane w procesie Rejestracji zostaną automatycznie usunięte z bazy danych Serwisu i możliwa będzie ponowna Rejestracja.
 • 6. Po aktywowaniu Konta Użytkownik może korzystać z Serwisu za darmo przez określony przez Usługodawcę Okres Próbny.
 • 7. Po upływie Okresu Próbnego Właściciel Konta może skorzystać z Okresu Abonamentowego. W celu skorzystania z Okresu Abonamentowego Właściciel Konta zobowiązany jest do podania Danych Identyfikacyjnych niezbędnych do wystawienia faktury przez Usługodawcę.
 • 8. Poprzez Rejestrację Właściciel Konta wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 • 9. Na 30 dni przed wygaśnięciem Okresu Próbnego lub Okresu Abonamentowego, Usługodawca za pośrednictwem Panelu Użytkownika udostępni fakturę VAT proforma za kolejny Okres Abonamentowy. W przeciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, za pośrednictwem Panelu Użytkownika zostanie udostępniona faktura VAT.
 • 10. Usługodawca ma 7 dni roboczych na odnotowanie wpłaty.
 • 11. Jeżeli Usługodawca nie odnotuje wpłaty od Właściciela Konta po zakończeniu Okresu Próbnego lub Okresu Abonamentowego, świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Właściciela Konta zostanie automatycznie wstrzymane. Użytkownik będzie miał możliwość korzystania z Panelu Użytkownika przez kolejnych 30 dni kalendarzowych od daty wygaśnięcia Okresu Próbnego lub Okresu Abonamentowego.
 • 12. W przypadku nie odnotowania wpłaty przez Usługodawcę w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia Okresu Próbnego lub Okresu Abonamentowego, Konto zostanie automatycznie usunięte z Serwisu bez możliwości jego przywrócenia.
 • 13. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej na podstawie udostępnionej w Panelu Użytkownika fakturze proforma skutkować będzie przedłużeniem Umowy o kolejny Okres Abonamentowy.
 • 14. Umowa na świadczenie Usług między Właścicielem Konta a Usługodawcą wygasa automatycznie wraz z zakończeniem Okresu Próbnego lub Okresu Abonamentowego.
 • 15. Właściciel Konta może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę poprzez usunięcie Konta z Serwisu. Narzędzie do usuwania Konta dostępne jest w Panelu Użytkownika. W przypadku usunięcia Konta w czasie trwania Okresu Abonamentowego, opłaty za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.
 • 16. Po usunięciu Konta wszystkie dane powiązane z Kontem zostają trwale usunięte i nie ma możliwości ich przywrócenia.
 • 17. Po usunięciu Konta z Serwisu Usługodawca nie ma możliwości jego przywrócenia i konieczna jest ponowna Rejestracja.
 • 18. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za poufność Hasła i Loginu.
 • 19. Login i Hasło Użytkownika stanowią podstawę identyfikacji przez Usługodawcę i wszystkie transakcje zawierane za pośrednictwem Panelu Użytkownika uważane są za prawnie wiążące.
 • 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady Konta i wstrzymania świadczenia Usługi w trakcie Okresu Próbnego oraz Okresu Abonamentowego, w przypadku gdy zostanie wykazane, że Użytkownik nie stosował się do przepisów Regulaminu.
 • 21. Poprzez Rejestrację Właściciel Konta wyraża zgodę, aby komunikacja z Usługodawcą prowadzona była drogą elektroniczną na podany adres e-mail podczas Rejestracji oraz za pośrednictwem Panelu Użytkownika.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 • 1. Usługodawca ma prawo do modyfikowania wyglądu Serwisu oraz jego funkcjonalności w trakcie trwania Umowy.
 • 2. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do:
  • a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego prawidłowego funkcjonowania;
  • b. nieusiłowania uzyskania dostępu do Kont innych Użytkowników;
  • c. korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i Regulaminem;
  • d. niekorzystania z Serwisu w sposób uniemożliwiający innym Użytkownikom prawidłowego korzystania z Usług oraz uniemożliwiający Usługodawcy świadczenie Usług.
 • 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i naruszenie dóbr osobistych osób trzecich wynikające z działania Użytkownika.
 • 4. Za dane zapisane na Koncie wyłączną odpowiedzialność ponosi Właściciel Konta.
 • 5. Zarówno Użytkownicy, jak i Odwiedzający są zobowiązani do informowania Usługodawcy o zaobserwowanych przypadkach łamania prawa oraz naruszania dóbr osobistych osób trzecich i innych Użytkowników przez Użytkowników Serwisu.
 • 6. Usługodawca ma prawo do niezwłocznego zablokowania lub usunięcia Konta, odebrania Użytkownikowi dostępu do Konta oraz tymczasowego lub całkowitego wstrzymania świadczenia Usługi na rzecz Właściciela Konta zarówno w Okresie Próbnym, jak i w Okresie Abonamentowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów prawa. W szczególności odnosi się to do:
  • a. naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych innych osób lub podmiotów,
  • b. publikacji przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub godzących w dobre imię Usługodawcy.
 • 7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 6, Właściciel Konta zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy wynikających z ograniczeń w realizowaniu Usługi przez Usługodawcę.
 • 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do świadczenia Usług na zasadach indywidualnie określonych.
 • 9. Właściciel Konta ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść danych zapisanych na Koncie.
 • 10. Użytkownik ma swobodę zmiany danych zapisanych na Koncie.
 • 11. Ze względu na charakter Usługi i komfort Klientów Użytkownika, Usługodawca wymaga od Użytkownika podania imienia i nazwiska w Danych Publicznych w celu realizacji Usługi.

OPŁATY

 • 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są płatne z wyłączeniem Okresu Próbnego.
 • 2. Wysokość opłat za świadczone przez Usługodawcę usługi określa Cennik.
 • 3. Opłata Abonamentowa pobierana jest z góry za kolejny Okres Abonamentowy.
 • 4. Opłatę Abonamentową można wnieść za pomocą metod płatności udostępnionych w Panelu Użytkownika.
 • 5. Właściciel Konta wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im niezbędnych danych osobowych Właściciela Konta w celu realizacji transakcji.
 • 6. W przypadku skorzystania z karty płatniczej w celu uregulowania Opłaty Abonamentowej, Właściciel Konta wyraża zgodę, aby opłaty za kolejne Okresy Abonamentowe były pobierane automatycznie do chwili usunięcia Konta przez Użytkownika za pośrednictwem Panelu Użytkownika lub zmiany sposobu płatności.
 • 7. Zmiana sposobu wniesienia Opłaty Abonamentowej możliwa jest za pomocą Panelu Użytkownika.
 • 8. Usługodawca ma 7 dni roboczych na odnotowanie wpłaty.
 • 9. Stawki Opłaty Abonamentowej Usługodawca udostępnia w Cenniku oraz w Panelu Użytkownika. Właściciel Konta może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez Usługodawcę w przypadku niezaakceptowania wysokości Opłaty Abonamentowej.

PRZERWY W FUNKCJONOWANIU SERWISU

 • 1. Usługodawca ma prawo do wprowadzania przerw technicznych uniemożliwiających Odwiedzającym korzystanie z Serwisu.
 • 2. Usługodawca zobowiązuje się do wprowadzania przerw technicznych w godzinach nocnych czasu GMT+0 i dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne były możliwie najkrótsze.
 • 3. W przypadku wystąpienia przerw technicznych trwających ponad 24 godziny, Usługodawca dopuszcza możliwość doliczenia dwukrotności czasu przerwy technicznej do okresu ważności Konta.
 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług spowodowane okolicznościami określonymi w pkt 1, działaniem siły wyższej lub osób i podmiotów trzecich, w tym dostawców usług sieciowych i awarii sprzętu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 2. Z chwilą Rejestracji Właściciel Konta akceptuje treść Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie zapisanych danych osobowych przez Usługodawcę.
 • 3. Klient Użytkownika korzystając z usługi powiadomień o zmianach w Danych Publicznych akceptuje treść Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie zapisanych danych osobowych przez Usługodawcę.
 • 4. Odwiedzając Serwis Odwiedzający akceptują treść Regulaminu.
 • 5. Przechowywane dane osobowe mogą posłużyć Usługodawcy w celu nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Właścicielem Konta oraz Usługodawcą, a także w celu świadczenia Usługi.
 • 6. Dane Identyfikacyjne Właściciela Konta wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji procesu płatności oraz wystawienia faktury VAT.
 • 7. Dane Publiczne Użytkownika wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji Usługi w sposób opisany w Regulaminie.
 • 8. Adres e-mail Klienta Użytkownika wykorzystywany jest wyłącznie w celu wysyłania powiadomień związanych z subskrybowanym Identyfikatorem Danych.
 • 9. Usługodawca zobowiązuje się do należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 • 10. Właściciel Konta akceptuje fakt, że zapisane Dane Publiczne mogą zostać odczytane przez osoby do tego niepowołane za pośrednictwem stron Serwisu. Poprzez stosowane mechanizmy świadczenia Usługi Usługodawca ograniczy prawdopodobieństwo odczytania zapisanych Danych Publicznych przez osoby niepowołane.
 • 11. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania przechowywanych danych zgodnie z prawem.
 • 12. W razie potwierdzonego aktu naruszenia prawa przez Użytkownika za pomocą Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia organom prawnym lub osobom trzecim Danych Identyfikacyjnych Właściciela Konta.
 • 13. W celu usprawnienia działania Serwisu Usługodawca wykorzystuje pliki "Cookie". Pliki "Cookie" wykorzystywane są przez Usługodawcę wyłącznie w celu usprawnienia działania Serwisu, m.in. w celu zapamiętania ustawień i utrzymania bieżącej sesji między komputerem Odwiedzającego a Serwisem i nie służą one do śledzenia aktywności w sieci Internet. Pliki "Cookie" mogą zostać zablokowane lub usunięte przez Odwiedzającego.
 • 14. Użytkownik może w dowolnym momencie zmodyfikować zapisane dane osobowe.
 • 15. Całkowite usunięcie danych osobowych możliwe jest wyłącznie poprzez usunięcie Konta z Serwisu. Konto może zostać usunięte za pośrednictwem Panelu Użytkownika. Usługodawca bezpowrotnie usunie zapisane dane w ciągu 7 dni od daty usunięcia Konta przez Użytkownika. Opłaty za niewykorzystany Okres Abonamentowy nie podlegają zwrotowi.
 • 16. W przypadku gdy Użytkownik umieszcza w Serwisie dane osobowe innych osób, robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Osoba, której dane zostały użyte przez Użytkownika w sposób nieuprawiony, może zażądać od Usługodawcy ich usunięcia. W przypadku braku dobrej woli ze strony Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo blokady lub usunięcia Konta. Opłaty za niewykorzystany Okres Abonamentowy nie podlegają zwrotowi.
 • 17. Zapisywanie na Koncie danych osób innych niż Użytkownik wymaga od Właściciela Konta zgody tych osób na wykorzystanie ich danych w ramach realizacji Usługi przez Usługodawcę. W przypadku braku takiej zgody, odpowiedzialność za ich wykorzystanie w ramach realizacji Usługi przez Usługodawcę ponosi Właściciel Konta.
 • 18. Usługodawca zobowiązuje się do należytej troski o bezpieczeństwo Konta. Zaobserwowane błędy lub luki w funkcjonowaniu systemu powinny być zgłaszane do działu pomocy.

REKLAMACJE

 • 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu powinny być kierowane drogą elektroniczną.
 • 2. Reklamacja może zostać złożona wyłącznie z adresu e-mail podanego podczas Rejestracji. Treść reklamacji powinna zawierać powód reklamacji i jej dokładny opis.
 • 3. Reklamacje niezgodne z treścią Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 • 4. Usługodawca ma 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do Reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu w zależności od powodu reklamacji i woli współpracy ze strony Użytkownika.
 • 5. Rozstrzygnięcie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne.

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

 • 1. Usługodawca ma prawo przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na stronę trzecią na podstawie umów o podwykonawstwo.
 • 2. Właściciel Konta nie może bez zgody Usługodawcy zrzec się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na inne osoby i podmioty.
 • 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych ustaw.
 • 4. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w czasie trwania Umowy z Właścicielem Konta.
 • 5. Jeżeli Właściciel Konta nie wyraża zgody na zmiany dokonane w Regulaminie, to po wygaśnięciu Okresu Próbnego lub Okresu Abonamentowego może usunąć Konto z Serwisu za pośrednictwem Panelu Użytkownika.
 • 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Serwisu.
 • 7. Regulamin wraz z historią zmian dostępny jest na stronach Serwisu.
 • 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi bez podania przyczyny.
 • 9. W razie zaistnienia sytuacji z art. 5 oraz art. 8 Usługodawca zwróci Właścicielowi Konta opłaty za niewykorzystany okres w ciągu 90 dni kalendarzowych. Jakiekolwiek inne koszty poniesione przez Właściciela Konta nie podlegają zwrotowi.
 • 10. Wszelkie spory mogące powstać na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu, podlegają jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 • 11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać z tytułu stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd miejsca siedziby Usługodawcy.
 • 12. Wszelkie materiały pochodzące od Usługodawcy, które udostępnia się Serwisie (a w szczególności teksty, loga, grafiki, układ strony wraz z dobraną kolorystyką), podlegają ochronione w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i pokrewnych.
 • 13. W razie poniesienia szkody przez Usługodawcę wskutek nielegalnej działalności Użytkownika, podmiot, który dopuścił się naruszeń, zobowiązuje się do pokrycia pełnej wysokości szkody Usługodawcy.
 • 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika.
 • 15. Odpowiedzialność za dane zapisane na Koncie ponosi Właściciel Konta.